Với Đề án hỗ trợ các thôn, bản đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 34/36 tỉnh đã ban hành văn bản cụ thể hóa các tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, bản. Trong đó, đã có hơn 1.000 thôn bản, chiếm 30% thuộc phạm vi của đề án đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới năm 2020, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo tập trung rà soát lại số xã hiện mới chỉ đạt dưới 10 tiêu chí, đôn đốc việc thực hiện mục tiêu mỗi tỉnh phải có một huyện được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ/công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi huyện phải có ít nhất 01 huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Rà soát lại số xã hiện mới chỉ đạt dưới 10 tiêu chí
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá đề án hỗ trợ các thôn bản đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.
 

Bên cạnh đó, tổng hợp tiến độ của 04 đề án thí điểm về huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An nhằm hướng tới các ngày lễ lớn trong năm 2020. Thời gian tới, Bộ NN - PTNT sẽ làm việc với tỉnh Nghệ An nhằm đẩy nhanh việc triển khai, gắn với đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá đề án hỗ trợ các thôn bản đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, theo đó sẽ có hội nghị ở Yên Bái để tổng kết rà soát, đánh giá kinh nghiệm và cách làm, mở rộng triển khai ở các địa phương. Đây cũng là nội dung mà Chính phủ rất quan tâm.

Với đề án bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, cần sớm tổng kết các mô hình thực hiện, bởi đây là vấn đề đang rất yếu trong xây dựng nông thôn mới, cần đánh giá đa dạng từ cả quản lí sản xuất, mô hình thu gom rác... Với chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, cần đẩy nhanh hơn nữa các đề án, đề tài đang triển khai; tiếp tục đề nghị kéo dài trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thu Hằng
Ảnh: H. Kiên