Theo đó, mỗi thôn, khu phố được bố trí 01 Cộng tác viên thú y có trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên về một trong các chuyên ngành: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản; được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 mức lương cơ sở.

Số lượng đội ngũ nhân viên thú y xã, phường, thị trấn vẫn giữ nguyên (126 nhân viên thú y), có trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên về một trong các chuyên ngành: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản.

Tuy nhiên, chế độ chính sách cho đội ngũ này được nâng lên: mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,2 mức lương cơ sở đối với người có trình độ đại học (trước đây chỉ được 1,0 mức lương cơ sở); 1,0 mức lương cơ sở đối với người có trình độ cao đẳng, trung cấp (trước đây chỉ được 0,8 đối với trình độ cao đẳng và không quy định đối với trình độ trung cấp).

Phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi trên cạn: Bắc Ninh gia cố mạng lưới thú y cơ sở
Ảnh minh họa

Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 69/SNN-CNTY ngày 18/01/2021 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của cán bộ thú y cơ sở. Trong đó, có nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của Nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và Cộng tác viên thú y thôn, khu phố:

7 nhiệm vụ của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn:

Giúp UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y (bao gồm thú y thủy sản) trên địa bàn;

Giám sát và quản lý hoạt động chăn nuôi, dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp xã. Tổng hợp báo cáo tình hình chăn nuôi và dịch bệnh, kết quả sản xuất chăn nuôi và công tác thú y định kỳ hoặc đột xuất về UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn cấp trên; (3) Tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch và sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên, của UBND cấp xã;

Thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn cấp xã được phân cấp theo quy định;

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y;

 

Thực hiện các dịch vụ chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp trên chỉ đạo và phân công về lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

5 nhiệm vụ đối với Cộng tác viên thú y thôn, khu phố:

Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi và thống kê đàn vật nuôi đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi tại thôn, khu phố;

Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và kết quả hoạt động chăn nuôi và thú y định kỳ, đột xuất với Nhân viên thú y cấp xã;

Thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thôn, khu phố theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Nhân viên thú y cấp xã;

Thực hiện các dịch vụ chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan, người có thẩm quyền giao về lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ mạng lưới thú y cơ sở. Hy vọng, sau khi triển khai đồng bộ chính sách, sẽ khắc phục được những khó khăn hiện nay và đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý hoạt động chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi ngay từ cơ sở, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hồ Nhi