Hà Giang bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt mạnh, thiếu đất sản xuất và đất ở, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất, trình độ dân trí thấp và không đồng đều...

Mức thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn rất cao, toàn tỉnh có 1.408 thôn đặc biệt khó khăn, vì vậy việc huy động sự tham gia đóng góp của người dân và doanh nghiệp cho thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn; nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, không có sản phẩm nông nghiệp chủ lực và có sức cạnh tranh lớn…

Với tinh thần chung tay xây dựng NTM, 10 năm qua, người dân tỉnh Hà Giang đã hiến hơn 3 triệu m2 đất, đóng góp gần 2,9 triệu ngày công lao động, di dời trên 38.500 chuồng trại…

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 45/195 xã, phường đạt chuẩn NTM.

Năm 2021: Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Năm 2021: Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới
 

Năm nay, nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tỉnh Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM; đó là các xã: Yên Thành, Tân Nam (huyện Quang Bình), Vô Điếm, Liên Hiệp, Việt Hồng, Đồng Tâm (huyện Bắc Quang), Thanh Thủy (Vị Xuyên) và xã Nậm Dịch (huyện Hoàng Su Phì).

Cũng trong năm 2021, Hà Giang phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 45 thôn đạt chuẩn NTM, toàn tỉnh tăng 154 tiêu chí, bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo lãnh đạo Ban Điều phối xây dựng NTM tỉnh; để dồn lực cho 8 xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại, các sở, ngành và UBND các huyện cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tăng cường kiểm tra, rà soát các tiêu chí chưa đạt; tham mưu, đề xuất giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; hướng dẫn thủ tục đăng ký và thực hiện khai thác vật liệu tại chỗ phục vụ xây dựng NTM để giảm bớt mức đối ứng kinh phí của địa phương và đóng góp của nhân dân; lồng ghép các nguồn vốn tập trung ưu tiên xây dựng NTM; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và toàn dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày thứ 7 vì NTM”.

Bắc Quang