Huyện ủy Mang Yang đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến đến các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN các xã, thị trấn, bí thư các chi bộ cô sở. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 9 điểm cầu của các xã, thị trấn và 1 điểm cầu chính tại UBND huyện.

Mang Yang tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện
Ảnh minh họa

Tại Hội nghị, ông Lê Trọng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện quán báo cáo chuyên đề kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động số 01-Ctr/HU, ngày 03/8/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Cùng với đó, các đại biểu còn được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tha – Phó bí thư thường trực huyện ủy báo cáo chuyên đề : Kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 5 năm 2015 – 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động đạt hiệu quả cao, đồng chí Trần Đình Hiệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy yêu cầu “các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, nhóm đối tượng.

Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của huyện và các địa phương, đơn vị, bảo đảm cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồ Nhi