Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; là một trong những đại hội thành công nhất trên mọi phương diện cả về nội dung và tổ chức.

Nhưng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói khi phát biểu bế mạc Đại hội: Không phải đại hội xong là coi như xong. Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội. Điều này cực kỳ quan trọng. Vừa qua kiểm tra, kiểm điểm, chúng ta thừa nhận tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Sắp tới phải hết sức chú ý điều này. 

Hoàn thiện chương trình hành động, biến những nhận thức lĩnh hội được thành ý chí, kế hoạch
Ảnh minh họa
 

Bởi vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội mà còn là nhiệm vụ, là nhu cầu, mong muốn của tất cả đảng viên trong toàn Đảng. Hình thức tổ chức cần nghiên cứu cụ thể sao cho phù hợp với đặc điểm, tính chất, tình hình của từng loại hình tổ chức đảng, địa phương, đơn vị; làm bài bản, nghiêm túc, có chất lượng nhưng không vì thế mà sao lãng việc khác, nhất là những nhiệm vụ trước mắt như phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ngược lại, không ỷ vào việc lo giải quyết nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hay cấp bách, đột xuất mà tổ chức học tập qua loa, “đánh trống ghi tên” cho xong, để báo cáo thành tích. Gắn nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những nội dung liên quan trong nghị quyết đại hội đảng bộ ở cấp mình để làm sâu sắc thêm từng nội dung cụ thể, thấy rõ sự thống nhất trong chỉ đạo, trong xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ từ Trung ương đến cơ sở; trong các mối quan hệ, liên thông giữa các địa phương, các lĩnh vực, các ngành trong hoạch định đường lối cũng như tổ chức thực hiện đường lối ấy.

Bởi,  quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cũng là quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động, biến những nhận thức lĩnh hội được thành ý chí, kế hoạch, chương trình công tác với những việc làm cụ thể trong thực tiễn. 

Hồ Nhi