Mục tiêu của bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh Việt Nam là: thiết lập một hệ thống chỉ tiêu thống kê chung nhằm mô tả, phản ảnh và đánh giá mức độ “xanh hóa” trong các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam; cung cấp công cụ để giám sát, quản lý và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, phát triển xanh… của Việt Nam; đảm bảo tính so sánh và lồng ghép với các mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững của quốc tế.

Tại cuộc họp Tổ biên tập chỉ tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam, ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ biên tập cho biết, tăng trưởng xanh là một trong những mục tiêu Việt Nam hướng đến, đặc biệt là tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện tại các chỉ tiêu tăng trưởng xanh do các bộ ngành tự xây dựng phân tán, không tập trung làm cho công tác điều hành của Chính phủ gặp nhiều khó khăn.

Thiết lập hệ thống chỉ tiêu thống kê chung đánh giá tăng trưởng kinh tế xanh cho Việt Nam
Ảnh minh họa

Vì vậy, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh làm căn cứ cho việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lựợc, kế hoạch tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương; đề nghị bộ, ngành quan tâm phố hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng bộ chỉ tiêu này đảm bảo khoa học và khả thi.

3 nhóm nhiệm vụ chiến lược

Theo lãnh đạo Vụ Thống kê Tài khoản quốc gia, Dự thảo danh mục bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh gồm 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược, cụ thể như sau:

 

(1) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;

(2) Xanh hóa sản xuất thực hiện chiến lược “công nghiệp hóa sạch” thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên, tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm.

Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 42 - 45%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%, áp dụng công nghệ sạch hơn 50%, đầu tư phát triển các ngành hỗ trợ bảo vệ môi trường và làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt 3 - 4% GDP;

(3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh hiện đại để tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao. Thực hiện đô thị hóa nhanh, bền vững, duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên ở nông thôn và tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới toàn cầu.

Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 gồm: Tỷ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định đạt 60%; đô thị loại IV, loại V và các làng nghề đạt 40%; cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng đạt 100%; tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý hợp tiêu chuẩn theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg, diện tích cây xanh đạt tương ứng tiêu chuẩn đô thị, tỷ trọng dịch vụ vận tải công cộng ở đô thị lớn và vừa đạt từ 35 - 45%; tỷ lệ đô thị lớn và vừa đạt tiêu chí đô thị xanh phấn đấu đạt 50%.

Hằng Nga