Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu, thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Ngay từ khi chưa có các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ động xây dựng các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gồm Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020" và Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021”.

Hải Dương: Tinh giản biên chế và công tác đánh giá cán bộ từng bước thực chất hơn
Hải Dương: Tinh giản biên chế và công tác đánh giá cán bộ từng bước thực chất hơn. Ảnh minh họa.
 

Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy và đề án của Tỉnh ủy được tỉnh ta triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm lộ trình, với quyết tâm chính trị cao. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 389 công chức (giảm 11,33%), 3.307 viên chức các đơn vị sự nghiệp (giảm 9,54%), 221 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (giảm 25,9%), 417 cán bộ, công chức cấp xã (giảm 8,2%) so với biên chế giao năm 2015. Tính đến tháng 3.2020, có 1.174 trong tổng số 1.334 thôn, khu dân cư bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư, đạt 88%. Toàn tỉnh đã giảm được 4.143 người hoạt động không chuyên trách (đạt 32,3%, mục tiêu giảm 40%).

Cùng với tinh giản biên chế, công tác đánh giá cán bộ từng bước thực chất hơn, tỉnh Hải Dương luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự bầu cử cấp uỷ, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và nhân sự được quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Từ năm 2015-2019, toàn tỉnh đã rà soát tiêu chuẩn chính trị theo quy định đối với 5.025 nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; rà soát chính trị nội bộ theo quy định đối với 13.619 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua rà soát đã kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về tiêu chuẩn chính trị, sàng lọc không đưa những người không đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử.

Công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu, bảo đảm cơ cấu và tính kế thừa. Việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy trình 5 bước bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC của tỉnh thời gian qua bảo đảm thực hiện nghiêm túc, công bằng, dân chủ, công khai, đúng quy chế. Chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhất là đối với cán bộ không tái cử và dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Những kết quả quan trọng bước đầu là tiền đề để Hải Dương tiếp tục xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thành Đông