Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, đến năm 2020, có 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng, UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát lại số liệu các thôn còn thiếu nhà văn hóa đến thời điểm hiện tại cần hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các thôn của các xã, các huyện cần phải đầu tư để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của số liệu nhà văn hóa thôn còn thiếu gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hà Nội khắc phục tình trạng 'trắng' nhà văn hóa thôn
Nhà văn hóa thôn Cửa Khâu, xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) được xây dựng khang trang, rộng đẹp.

UBND các huyện còn thiếu nhà văn hóa chủ động liên hệ với UBND các quận để được thống nhất hỗ trợ từ ngân sách quận đầu tư các nhà văn hóa thôn còn thiếu.

 

UBND các quận có điều kiện về ngân sách căn cứ danh mục nhà văn hóa thôn còn thiếu của các huyện đề xuất hỗ trợ UBND các huyện còn thiếu nhà văn hóa thôn, gửi báo cáo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, trước ngày 23-9-2020, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố; thủ tục hỗ trợ cho các huyện sẽ thực hiện theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19-6-2020, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất để hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách thành phố đối với những nhà văn hóa thôn còn thiếu nhưng chưa có các quận đề xuất hỗ trợ.

Nguyệt Ánh