Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đã phân tích những nội dung trọng tâm, những điểm mới, những vấn đề quan hệ trực tiếp tới công tác chuyên môn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã nhấn mạnh 8 điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là tiêu đề báo cáo chính trị; 5 bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; dự báo tình hình thế giới và khu vực; hệ quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 - 2025; xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược…

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước
Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Khẳng định, công tác đối ngoại là một trong các thành tố quan trọng của chủ đề Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông nêu rõ: Đối ngoại phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên cao nhất và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc, Luật pháp quốc tế: bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

 

Trong đó, “lần đầu tiên trong văn kiện khẳng định: tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước” – PGS.TS. Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Việc trình bày toàn diện, sâu sắc, toàn bộ hệ thống văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã giúp cho toàn thể cán bộ, người lao động của Liên hiệp hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc, từ đó ý thức rõ về trách nhiệm của mình, trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, trong đó có phần rất quan trọng là nội dung liên quan đến đối ngoại, và đặc biệt là đối ngoại nhân dân.

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết tập thể Đảng bộ, quần chúng, người lao động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phấn khởi khi các văn kiện của Đại hội XIII lần đầu tiên nêu rõ đối ngoại nhân dân là 1 trong 3 trụ cột của ngoại giao Việt Nam. Bà khẳng định: “Ngay sau Hội nghị này, các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII sẽ được phổ biến quán triệt đến từng chi bộ. Trên cơ sở đó các chi bộ sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể. Các cán bộ Đảng viên phải có bài thu hoạch, chủ động quán triệt nhận thức sâu sắc chỉ đạo của Đảng và phương hướng phát triển chung trong thời gian tới”.

Thanh Bình