Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiều 22/09, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 người, bầu Đoàn thư ký gồm 3 người, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người.

Đại hội cũng đã thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc; phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng cho toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái: 15.000 lượt góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà

Đoàn Chủ tịch Đại hội thông tin, 325 đại biểu chính thức dự Đại hội sẽ được chia làm 4 tổ.

Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận từng lĩnh vực.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, thảo luận các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao tính tự chủ và hoạt động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế tư nhân, đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch góp phần quản lý phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bền vững; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái: 15.000 lượt góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, thảo luận các giải pháp tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; phát triển toàn diện giá trị văn hóa, phát huy sức mạnh con người Việt Nam tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững; giải pháp quản lý phát triển xã hội hài hòa, tiến bộ, công bằng, bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thảo luận giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển.

Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Các đại biểu tập trung làm rõ chủ đề Đại hội XIX đã đầy đủ và phù hợp hay chưa; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó đánh giá rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực đã đầy đủ, sát, đúng với thực tiễn hay chưa?

 

Đồng thời thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chủ yếu nào cản cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái: 15.000 lượt góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy

Ngoài ra, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó nêu ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết; nâng cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Một nội dung quan trọng khác cũng được thảo luận là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó đề xuất các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đôn đốc, nhắc nhở, biểu dương, khen thưởng để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng Chương trình hành động.

Cũng tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo Chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Theo thống kê, có trên 15.000 lượt ý kiến với dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và có  trên 24.800 lượt ý kiến với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Nhìn chung, các ý kiến nhất trí rằng chủ đề Đại hội ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, nêu bật được những thành tố, những định hướng lớn, thể hiện quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh ở một tầm cao mới, với quyết tâm chính trị cao, ý chí, khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới...

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/9.

Sáng 23/9, Đại hội chính thức khai mạc. Sau chương trình làm việc buổi sáng, buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Sau khi có kết quả bầu Ban chấp hành, Đại hội lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX trong số ủy viên Ban Chấp hành vừa trúng cử.

Sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh: Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

 Gia Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ về các giải pháp đưa Yên Bái 'cất cánh'

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ về các giải pháp đưa Yên Bái 'cất cánh'

Yên Bái xác định mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của Vùng vào năm 2030.