Sáng 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến vào dự thảo Chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo nội quy, quy chế Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 - 10 tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B TP Thanh Hóa).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ diễn ra từ 26 đến 29/10
Theo kế hoạch, đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ diễn ra từ 26 đến 29/10

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến thống nhất thời gian tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra vào tối 26/10 tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Ngày 27/10 khai mạc phiên chính thức của Đại hội, phần điều hành chào cờ (hát quốc ca, quốc tế ca) giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị. Sau hội nghị này, Tiểu ban nội dung bổ sung, điều chỉnh các nội dung, ý kiến góp ý, hoàn chỉnh kịch bản chương trình tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí yêu cầu không viết chung chung mà phải thể hiện được lộ trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong năm 2021 phải thể chế hóa được các chương trình, đề án, cơ chế chính sách; từ 2022 trở đi tập trung cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện, có sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện.

 

Chương trình hành động có thể tiếp cận theo 2 hướng. Hướng thứ nhất là tiếp cận 10 việc, gồm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58–NQ/TW ngày 5 - 8 - 2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Hướng thứ 2 là trong từng lĩnh vực phải có mục tiêu, công việc và thời gian cụ thể. Điển hình như đối với phát triển nông nghiệp phải nêu được mục tiêu, nội dung cần tập trung triển khai thực hiện, các dự án cụ thể trong nông nghiệp, tổng huy động vốn cho phát triển nông nghiệp trong 5 năm tới, tiến độ dự báo thực hiện các dự án trong nông nghiệp.

Đối với công nghiệp, phải nêu rõ mục tiêu phát triển công nghiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án liên quan đến Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian tới, định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và các lĩnh vực công nghiệp khác; nguồn lực, tiến độ triển khai, trách nhiệm cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Việc phát triển hạ tầng phải cụ thể được những dự án lớn về hạ tầng trong nông nghiệp, hạ tầng giao thông, dự kiến thời gian cụ thể cho từng năm và đến hết khóa…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh phải chỉ ra được những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới.

Công tác xây dựng Đảng cũng phải nêu được những nhiệm vụ lớn cần thực hiện trong cả nhiệm kỳ để có một Chương trình hành động hoàn chỉnh, thực sự ý nghĩa.

Thủy Thu