Dự ước vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2020 đạt 25.795 tỷ đồng, tăng 9,74% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đạt 3.683,6 tỷ đồng, tăng 33,95%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân đạt 19.529,7 tỷ đồng, tăng 7,29%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 357,8 tỷ đồng, giảm 18,51% so với cùng kỳ.

Dự ước nguồn vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2020 đạt 3.399,2 tỷ đồng, tăng 37,53% so với cùng kỳ; nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 3.044,7 tỷ đồng, tăng 36,13% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê Lâm Đồng: Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 14.344,3 tỷ, tăng 8,77%
Cục Thống kê Lâm Đồng: Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 14.344,3 tỷ, tăng 8,77%

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 14.344,3 tỷ, tăng 8,77% so với cùng kỳ, giảm 89,2 nghìn tỷ đồng, bằng 99,38% so với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 2.533,2 tỷ đồng, tăng 5,84%; chi thường xuyên đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 2,3%.

 

Ước năm 2020 vốn huy động đạt 66.000 tỷ đồng, tăng 15,15% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 65.300 tỷ đồng, tăng 14,66% so với cùng kỳ; tiền gửi thanh toán, giấy tờ có giá đạt 700 tỷ đồng, tăng 90,22% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 115.000 tỷ đồng, tăng 12,89% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 35.500 tỷ đồng, tăng 4,9%; dư nợ ngắn hạn 79.500 tỷ đồng, tăng 16,87% so với cùng kỳ.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn dư nợ cho vay 78.700 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 900 tỷ đồng.

Hải Ninh