Thay đổi cách thu thập thông tin

Cục Thống kê Hà Nội được tổ chức theo ngành dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, gồm Cơ quan Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện. Cục hiện có 234 công chức và người lao động; trong đó, riêng cơ quan Cục có 70 người, còn lại là công chức, lao động ở các chi cục.

Cùng với việc thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên, Cục Thống kê đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, như tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; biên soạn, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê; thực hiện Chiến lược phát triển thống kê và Đề án biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn...

Cục Thống kê đã triển khai các biện pháp nhằm cải thiện tính kịp thời của thông tin thống kê cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu sẵn có, giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách. Trong đó, Cục đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi cách thu thập thông tin, chuyển dần từ phiếu giấy sang sử dụng phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động và điều tra trực tuyến qua internet. 

Cục Thống kê Hà Nội Triển khai các biện pháp nhằm cải thiện tính kịp thời của thông tin thống kê
Cục Thống kê Hà Nội chú trọng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
 

Trong một cuộc làm việc với Bí thư Thành ủy, Cục Thống kê đã nêu 5 hạn chế còn tồn tại. Trong đó, công tác phân tích và dự báo được quan tâm thực hiện nhưng nhìn chung còn hạn chế. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng chưa có những nhận định, phân tích chuyên sâu về nguyên nhân tình hình. Nhiều cuộc điều tra, báo cáo thống kê vẫn dừng lại ở việc cung cấp số liệu, ít các sản phẩm phân tích chuyên đề...

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc

Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải đã đề nghị Cục tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê và ý kiến góp ý tại hội nghị để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc.

Cụ thể, ông đề nghị Cục Thống kê cần chú trọng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người lao động; in sách hướng dẫn nghiệp vụ, các bảng biểu phổ biến xuống cấp xã... Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các sở, ban, ngành. Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình, số liệu ước tính phải sát với thực tế, phân tích đánh giá số liệu chuyên sâu phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp, ngành liên quan của thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê Hà Nội, nhất là chia sẻ thông tin, cung cấp số liệu kịp thời, chính xác cho các cuộc điều tra. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì tham mưu xây dựng văn bản quy định ràng buộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương với từng loại số liệu liên quan đến nhiệm vụ thống kê. Các cơ quan, đơn vị thành phố chủ động, tích cực đặt hàng Cục Thống kê Hà Nội phân tích, dự báo chuyên sâu để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Thủy Nguyễn