Việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị. Trong đó, cấp ủy cơ sở có vai trò trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cấp ủy cơ sở có vài trò quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng
Cấp ủy cơ sở có vai trò trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh minh họa

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở cơ sở sẽ có những thuận lợi cơ bản là: Thành công của đại hội đảng bộ các cấp, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy cấp trên, những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội…. đã và đang tạo đà phấn khởi, niềm tin và sự quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó cấp ủy cơ sở sẽ gặp những khó khăn:

 

Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết vừa là khâu chuyển tiếp có vị trí, vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể. Việc khó đối với cấp ủy cơ sở là trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn đòi hỏi vừa phải cụ thể hóa, vừa tích hợp, lồng ghép chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thống nhất thành một chương trình, kế hoạch cụ thể với những mục tiêu, chỉ tiêu, mô hình, sản phẩm cụ thể đúng định hướng của Đảng; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; bảo đảm hiệu quả toàn diện (kinh tế, xã hội, môi trường…) và lâu dài; đặc biệt huy động, tập trung nguồn lực, khơi dậy sự đồng thuận, ý chí quyết tâm phấn đấu, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tổ chức thực hiện nghị quyết là khâu kết nối quan trọng, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực và phải mất nhiều thời gian. Theo đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần phải làm rõ được cơ chế phối hợp để phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền và làm chủ của nhân dân. Phải thực hiện đồng bộ và gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ: “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Phải kiên trì, bền bỉ, có bước đi và cách làm phù hợp để phát triển nhanh, bền vững không chỉ từ nay đến 2025 mà còn định hướng đến 2030 và tầm nhìn 2045. 

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức, nhiều nguồn lực, nhiều phương thức… Theo đó, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của tập thể cấp ủy đòi hỏi phải phát huy được trách nhiệm, phẩm chất người đứng đầu, nắm vững nguyên tắc, quan điểm, kịp thời xử lý hài hòa các mối quan hệ, tạo động lực phát triển vững mạnh và toàn diện địa phương, đơn vị.

Hồ Nhi