Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao thôn, xã nhằm hoàn thành các tiêu chí xã văn hóa NTM. Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho nhân dân.

Trước khi triển khai xây dựng NTM, xã Cẩm Giang đã có trung tâm văn hóa - thể thao, nhưng vẫn chưa được đầu tư cơ sở vật chất. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và rèn luyện sức khỏe của nhân dân, từ nguồn ngân sách huyện và xã, địa phương đã tiến hành tu sửa và đầu tư trang thiết bị cho trung tâm văn hóa - thể thao, với tổng kinh phí 680 triệu đồng. Đồng thời, từ các nguồn đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của Nhà nước, xã đã xây dựng, nâng cấp 10 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, với tổng kinh phí xây dựng trên 500 triệu đồng. 

Cẩm Thủy chú trọng nâng cao đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Cẩm Thủy chú trọng nâng cao đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở, huyện Cẩm Thủy đã xác định phong trào xây dựng làng, tổ dân phố, cơ quan văn hóa, xã văn hóa NTM là nhiệm vụ nòng cốt và xuyên suốt của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Đến nay, toàn huyện có khoảng 230 làng, tổ dân phố, cơ quan văn hóa, trong đó, các xã có tốc độ phát triển nhanh so với chỉ tiêu được giao; 100% số xã trên địa bàn đã đề ra mục tiêu phấn đấu về xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, tụ điểm vui chơi ở từng làng, từng thôn, xóm và triển khai Đề án “Xây dựng làng văn hóa từ các làng truyền thống”.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, cùng với điểm nhấn là xây dựng làng, đơn vị văn hóa, việc xây dựng gia đình văn hóa cũng được địa phương chú trọng, gắn với xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; đồng thời, tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Sự phát triển sâu rộng của phong trào đã và đang góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và bài trừ các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được nhiều xã, thôn, làng, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, bằng nhiều việc làm thiết thực. Từ đó, bước đầu hình thành những phong tục tập quán mới, cải tạo những tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Có thể khẳng định, việc nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho nhân dân, gắn với xây dựng NTM đã tạo cơ sở để huyện Cẩm Thủy từng bước hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong từng gia đình, làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên địa bàn.

Minh Hiền