Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cai Lậy lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 5,95%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, 5 năm qua, huyện tập trung trợ vốn, tư liệu sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội… từng bước nâng cao mức sống người dân.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Cai Lậy vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, nâng cao ý thức vươn lên của từng gia đình. Hàng năm, qua khảo sát nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các ngành, đoàn thể phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, trợ vốn gắn với phương án thoát nghèo cụ thể, phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn...

Cai Lậy: Vận dụng linh hoạt chính sách hỗ trợ để giảm nghèo bền vững
Một con đường nông thôn ở Cai Lậy

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo chủ động trong sản xuất, cải thiện cuộc sống gia đình. 5 năm qua, huyện Cai Lậy phối hợp giải ngân hơn 98 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển các mô hình kinh tế phù hợp.

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, huyện Cai Lậy nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo như hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục, thông tin, nước sạch và vệ sinh môi trường. Địa phương huy động tốt nguồn lực xã hội chăm lo đời sống hộ nghèo, trợ giúp đột xuất các trường hợp khó khăn.

5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội đã nhận được sự ủng hộ gần 58 tỷ đồng. Hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ về sinh kế, thêm 436 gia đình có nơi an cư vững chắc, tạo động lực để vươn lên…

 

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, 5 năm qua, huyện có 1.970 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,09%, hộ cận nghèo 4% vào cuối năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ. Đến nay, địa bàn huyện có 100% xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo của huyện cũng còn một số hạn chế. Đó là: vẫn còn tồn tại tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước; các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn chưa thu hút được hộ nghèo tham gia; số hộ thoát nghèo chỉ mới vượt qua chuẩn nghèo về thu nhập hoặc giảm thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản, phần lớn rơi vào diện cận nghèo, cần tiếp tục được trợ giúp, v.v...

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9% vào cuối năm 2020, huyện Cai Lậy tiếp tục tuyên truyền, giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin, nắm rõ các chính sách trợ giúp của Nhà nước, tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách giảm nghèo để có phương hướng, giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng thực chất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 16 xã, huy động nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả…

Trong 3 ngày từ 20 – 22 tháng 7 vừa qua, huyện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cai Lậy, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bước vào nhiệm kỳ này, huyện nhận định sẽ đứng trước nhiều vấn đề mới, trong đó có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, trong đó bao gồm: giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,05%; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022...

Minh Vy