Ngày 16/7/2021 diễn ra buổi lễ ký kết Kế hoạch triển khai công tác bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin cho Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2022 của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bộ Ngoại giao: Tăng cường bảo mật an ninh, an toàn thông tin giai đoạn 2021-2022

Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cho rằng, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 như hiện nay. Tuy nhiên, ngành Ngoại giao đã chủ động, thích ứng triển khai sâu rộng chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế, duy trì và thúc đẩy đà quan hệ với các nước thông qua việc điều chỉnh linh hoạt phương thức hoạt động đối ngoại kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Trước những khó khăn, thách thức như vậy, công tác bảo mật và an ninh, an toàn thông tin của đất nước nói chung và của ngành Ngoại giao nói riêng phải thường xuyên được coi trọng và nâng cao, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển không ngừng.

Trong những năm qua, công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin luôn được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm và coi trọng.

 

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh tính hiệu quả trong ứng dụng thực tiễn và phục vụ đắc lực cho công tác ngoại giao của Kế hoạch hợp tác về bảo mật và an toàn thông tin giữa Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ giai đoạn 2019-2020.

Ông cho rằng, việc việc ký kết Kế hoạch giai đoạn 2021-2022 sẽ là bước đột phá trong công tác cơ yếu, bảo mật và an ninh, an toàn thông tin của Bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, triển khai Chính phủ điện tử.

Ben cạnh đó, việc thực hiện hiệu quả và đầy đủ Kế hoạch sẽ giúp đảm bảo liên lạc cơ yếu Ngoại giao thông suốt và an toàn trong mọi tình huống; Tiếp tục hoàn thiện và đảm bảo kỹ thuật, duy trì hệ thống mạng nội bộ có bảo mật của Bộ Ngoại giao; triển khai giải pháp chuyển/nhận thông tin an toàn cho các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Cung cấp các trang thiết bị mới của Ngành Cơ yếu đáp ứng các yêu cầu và đặc thù của công tác đối ngoại; Hỗ trợ xây dựng Đề án hiện đại hoá Cơ yếu ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở những nội dung được ký kết trong thỏa thuận giai đoạn 2021-2022, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giao cho các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể để triển khai trong thực tế. Ban Cơ yếu Chính phủ cũng sẽ tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để hợp tác giữa hai bên đạt kết quả tốt đẹp.

Minh Phúc