Quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành thống kê theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 4/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng đối với cơ quan, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê của ngành này bao gồm: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/2/2019 và bãi bỏ Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành thống kê gồm nội dung chế độ báo cáo thống kê; hướng dẫn, lập và gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê
Ảnh minh họa
 

Về phương thức gửi báo cáo, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử trên hệ thống đến Tổng cục Thống kê theo thời gian quy định trên từng biểu mẫu. Biểu mẫu báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị gửi báo cáo để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. Biểu mẫu báo cáo qua hệ thống báo cáo điện tử được thể hiện dưới hai hình thức là định dạng file “pdf” của văn bản giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị báo cáo.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; cung cấp thông tin thống kê thuộc lĩnh vực quản lý cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này. Phối hợp chặt chẽ và thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thống kê của Tổng cục Thống kê.

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Chấp hành đầy đủ, chính xác từng biểu mẫu báo cáo về nội dung báo cáo; thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo; gửi báo cáo để bảo đảm đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyên môn nghiệp vụ thống kê, phân công, kiểm tra, báo cáo Ủy ban việc thực hiện các chỉ tiêu thống kê các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê tại địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, tổng hợp thông tin từ các sở, ban, ngành, báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thống kê.

Nguyễn Đình