Ngày 15-9, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng.

Bình Dương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao. 

Theo Đảng bộ tỉnh Bình Dương hiện có 14 Đảng bộ trực thuộc gồm 3 Thành ủy, 2 Thị ủy, 4 Huyện ủy và 5 Đảng ủy trực thuộc với 579 Chi, Đảng bộ cơ sở và 48.393 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng nội dung việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, công tác cán bộ, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 8.460 đảng viên và 2.870 tổ chức cơ sở Đảng (tăng 6.812 đảng viên và 1.405 tổ chức cơ sở Đảng so với nhiệm kỳ 2010-2015). Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện những điều đảng viên không được làm… Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thực hiện giám sát chuyên đề đối với 2.909 đảng viên và 1.876 tổ chức Đảng (tăng 2.182 đảng viên và 998 tổ chức Đảng so với nhiệm kỳ trước).

Số tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều tăng so với nhiệm kỳ trước cho thấy cấp ủy các cấp đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên. Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là định hướng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thao thống nhất với phương hướng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhiệm kỳ tới, đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp cần xây dựng quy chế phối hợp và chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu nguyên nhân các hạn chế để có giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng công tác tham mưu, phối hợp và giải pháp nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Thu Thủy