Từ 01/01/2022 tiếp nhận, xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC

Mục tiêu hiện nay của tỉnh Bình Dương là hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Cùng với đó là thực hiện mục tiêu cung cấp và triển khai thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Bình Dương: Rốt ráo hoàn thành các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến
Tra cứu thông tin tại kios đặt tại Trung tâm hành chính Bình Dương

Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan hành chính được triển khai bảo đảm không trùng lặp với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do các cơ quan Trung ương đã triển khai theo ngành. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn tỉnh.

Đến nay tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 1.942, cấp tỉnh 1.557, cấp huyện 258, cấp xã 127. Trong đó, tỉnh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến là 1.598, có 1.000/1.598 dịch vụ công có biểu mẫu điện tử tương tác (gọi tắt là e-Form); 619/1.598 dịch vụ công có phát sinh hồ sơ.

Đến nay Bình Dương đã có 719 dịch vụ công tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Lộ trình thực hiện cung cấp tất cả dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh trong năm 2021, cụ thể như sau:

 

Trước ngày 26/11/2021, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2 lên mức độ cao hơn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Trước ngày 26/12/2021, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Ngày 01/01/2022, vận hành chính thức dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Bảo đảm người dân dễ tiếp cận và thực hiện

Để đồng bộ hóa dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm người dân dễ tiếp cận và thực hiện, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, chuẩn hóa, thống nhất quy trình theo lộ trình; hoàn thiện chức năng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và của tỉnh gắn với việc phát hành biên lai thu phí điện tử; đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, doanh nghiệp phục vụ hỗ trợ điền thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu vào biểu mẫu điện tử; chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, nâng cấp, bảo đảm Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật, vận hành thông suốt; thực hiện tích hợp, kết nối hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các phần mềm nghiệp vụ và các hệ thống thanh toán đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phối hợp triển khai tập huấn việc tái cấu trúc, xây dựng quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tập huấn, hướng dẫn nhân sự một cửa các cấp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tính pháp lý hồ sơ điện tử; tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt bảo đảm phù hợp theo quy định.

Cửu Long