UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (gọi tắt là Tổ công tác). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2021 và Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

​Theo đó, Tổ công tác gồm có 23 thành viên; trong đó, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Bình Dương: Lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Bình Dương: Lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo lĩnh vực, địa bàn được phân công. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương rà soát, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc tham mưu Tổ trưởng để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

 

Đối với những nội dung cần sự phối hợp của các đơn vị, thành viên của Tổ công tác báo cáo các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về các Tổ phó (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Sở Công Thương đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp) tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng có giải pháp chỉ đạo hiệu quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Tổ công tác thành lập nhóm Zalo để các thành viên thuận tiện trao đổi, kịp thời có giải pháp, đề xuất, tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng trình UBND tỉnh chỉ đạo.

Hàng tuần, trước 12 giờ 00 thứ 6 (hoặc sớm hơn nếu có vấn đề phát sinh đột xuất), thành viên Tổ công tác báo cáo gửi về nhóm Zalo của Tổ công tác. Nội dung báo cáo bao gồm tình hình tiếp nhận, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nội dung kiến nghị. Tổ phó Thường trực tổng hợp, tham mưu Tổ trưởng có giải pháp chỉ đạo thực hiện.

Cửu Long