Theo đó, tỉnh phấn đấu 100% máy chủ, máy trạm của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được cài đặt giải pháp phòng chống mã độc. 

Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 2 trở lên trên địa bàn tỉnh được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 100% hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh được giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Bình Định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT phát triển chính quyền số và đô thị thông minh
Được biết, kinh phí thực hiện kế hoạch là 35 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong năm 2021. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

 

Trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật); tối thiểu 70% hồ sơ công việc của Sở, ban, ngành, 50% hồ sơ công việc cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử trên môi trường mạng. …

Ngoài ra, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp cấp tỉnh được xác thực điện tử. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên..

Kế hoạch cũng đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm kinh phí, an toàn và hiệu quả.

Kinh phí thực hiện là 35 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong năm 2021.

Nhật Minh