Để thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập chung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Bình Đình đã ban hành quy định về chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực này.

Theo đó, nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bằng hình thức cơ giới, công nghiệp tại địa bàn nông thôn được nhận ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (sau đây gọi là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP) và quy định tại Quy định này.

Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bằng hình thức cơ giới tại địa bàn các phường của thị xã hoặc bằng hình thức bán cơ giới, thủ công tại các địa bàn còn lại được nhận ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Quy định này.

Bình Định khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
Ảnh minh họa. 

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải bảo đảm đủ một số điều kiện, cụ thể:

Khu vực xây dựng lò mổ trong khu quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt.

Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Thực hiện một trong các hình thức và công suất giết mổ như sau:

Hình thức cơ giới: Là cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo hệ thống dây chuyền công nghiệp; công suất giết mổ tối thiểu 400 con gia súc hoặc 4.000 con gia cầm hoặc 200 con gia súc và 2.000 con gia cầm/ngày đêm/cơ sở.

Hình thức bán cơ giới: Là cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có 01 phần hệ thống dây chuyền công nghiệp trong quá trình giết mổ; công suất giết mổ tối thiểu 100 con gia súc hoặc 1.000 con gia cầm/ngày đêm/cơ sở.

Hình thức thủ công: Là cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giết mổ thủ công nhưng phải đảm bảo mổ treo; công suất giết mổ tối thiểu 30 con gia súc hoặc 500 con gia cầm/ngày đêm/cơ sở.

 

Sử dụng tối thiểu 30% lao động có đăng ký thường trú tại tỉnh Bình Định.

Nhà nước sẽ ưu đãi đầu tư thông qua miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và giảm một số thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhà nước  hỗ trợ đầu tư bằng hình thức hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất cho doanh nghiệp.

Trong cùng một thời gian, nếu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có các mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với dự án đầu tư xây dựng tại các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Tây Sơn, Phù Mỹ và Hoài Ân.

Miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất và giảm 50% tiền thuê đất trong bảy năm 7 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư xây dựng tại huyện Tuy Phước.

Miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất và giảm 50% tiền thuê đất trong 5 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư xây dựng tại các xã thuộc địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất và miễn tiền thuê đất trong 3 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án đầu tư xây dựng tại các phường thuộc địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bằng hình thức cơ giới tại địa bàn của phường thuộc thị xã, thành phố được hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư trong hàng rào dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị.

Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ thêm 70% chi phí để đầu tư xây dựng các hạng mục trên, nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án.

Minh Phúc