BHXH huyện xác định nhiệm vụ công tác thu, phát triển đối tượng là trọng tâm, với phương châm thu đúng, thu đủ và tích cực vận động, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, BHXH huyện đã thường xuyên phân công CBVCLĐ chuyên quản để đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện tính lãi đối với các đơn vị nộp chậm, kết hợp quản lý thu nộp với giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo quy định. Nhìn chung công tác thu đã đi vào nền nếp, từng bước đáp ứng với nhiệm vụ của ngành. Đến nay toàn huyện có 176.690 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 5.049 người so với cùng kỳ năm 2018. Số thu tính đến 31-12-2019 là 309.463,1 triệu đồng, đạt 103,8% kế hoạch BHXH tỉnh giao;

BHXH Hoằng Hóa: “chuyển đổi phong cách hành chính sang tác phong phục vụ”
BHXH Hoằng Hóa: “chuyển đổi phong cách hành chính sang tác phong phục vụ”. Ảnh minh họa
 

Công tác cấp sổ, chốt sổ BHXH và cấp thẻ BHYT được tiến hành thường xuyên đảm bảo kịp thời, đúng quy định đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các chế độ cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Riêng năm ngoái đã cấp 2.076 sổ BHXH cho người lao động tham gia BHXH, đưa tổng số lao động đang tham gia BHXH được cấp sổ lên 99,6%. BHXH huyện đã thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được cấp, đảm bảo cho các hoạt động của đơn vị hiệu quả, tiết kiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, đảm bảo nguồn kinh phí và thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn cho hơn 10.000 người hưởng chế độ BHXH.

Quán triệt phương châm “chuyển đổi phong cách hành chính sang tác phong phục vụ”, công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa tại BHXH huyện Hoằng Hóa luôn được thực hiện theo đúng quy định của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, việc tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được quan tâm, chú trọng, hầu hết các hồ sơ đều được xử lý, giải quyết nhanh chóng chính xác, giao trả đối tượng đúng hẹn. BHXH huyện đã tiếp nhận và giải quyết 14.375 hồ sơ, đạt 100%; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mô hình “một cửa”; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ thủ tục hành chính do BHXH Việt Nam ban hành...

Thanh Bình