Tại Hội nghị giao ban trực tuyến các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 hôm 28/6, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tích cực tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tích cực tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Hội nghị giao ban trực tuyến các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết: Trong thời gian qua, đối với các công việc Ban chấp hành Trung ương giao, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu 4 nội dung, trong đó có 2 nội dung quan trọng là tham mưu kiện toàn chức danh bộ máy nhà nước; tham mưu để Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương sửa đổi quy định về thi hành Điều lệ Đảng, ban hành quy định mới trong điều kiện chưa sửa đổi Điều lệ Đảng nhưng có một số vấn đề mới phát sinh nằm trong khuôn khổ Điều lệ Đảng; thẩm định nhân sự cơ cấu Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

 

Đối với các công việc Bộ Chính trị phân công, Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện 6 nội dung, trong đó có 2 nội dung về công tác nhân sự. 4 nội dung còn lại bao gồm: Tham mưu Bộ Chính trị quy định tuổi bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định liên quan đến chức danh thư ký và trợ lý của một số các chức danh lãnh đạo; đề án đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đề án vị trí việc làm. Đối với các công việc Ban Bí thư giao, từ đầu năm đến nay Ban Tổ chức Trung ương đã: Báo cáo việc tổng kết thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; tổng kết quy định về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; báo cáo sơ kết thí điểm giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Bà Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tích cực tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các đề án, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá về tổ chức và cán bộ. Trong đó tập trung tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hồ Nhi