Theo đó, định kỳ kiểm tra, giám sát và giao ban việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm hơn trong lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét.

An Giang đồng bộ triển khai chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
An Giang xây dựng các chương trình hành động đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội

Các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và hằng năm trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Tổ chức 691 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 57.428/59.206 đảng viên tham dự, đạt 96,99 %.

 

- Tổ chức 2.148 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017 về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chuyên đề của Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, có 59.959/60.411 đảng viên tham dự, đạt 99,2%.

- Tổ chức 1.721 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, có 59.028/60.030 đảng viên tham dự, đạt 98,3%.

- Tổ chức 1.466 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 60.822/62.088 đảng viên tham dự, đạt 97,96%.

- Tổ chức 863 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 61.004/63.676 đảng viên tham dự, đạt 95,8%.

Hồ Nhi