Tại Nghị quyết số 17 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là mức độ mà người dân chỉ cần ở nhà, đăng ký dịch vụ, kết quả sẽ được trả về tận nhà, không phải đến các cơ quan chức năng nhận lại giấy tờ.

Tại tỉnh Tây Ninh, một trong những nội dung của Quyết định 490 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 là đến năm 2025, tỉnh phấn đấu 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 50% thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

9 tháng 2021, Tây Ninh tiếp nhận 16.819 hồ sơ bưu chính công ích
Cổng dịch vụ công của tỉnh Tây Ninh đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: VietNamNet.

Các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được cung cấp theo mô hình tập trung tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến.

Đến nay, tỉnh đang triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 59.457 hồ sơ thu tục hành chính, trong đó, 33.046 hồ sơ nhận trực tiếp; 16.819 hồ sơ bưu chính công ích; 9.592 hồ sơ dịch vụ công mức 3,4.

 

Tất cả các thủ tục hành chính đưa vào Trung tâm đều được xây dựng trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế.

Hiện nay, Trung tâm đã đặt hai quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu. Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện thủ tục hành chính phải đóng phí, lệ phí.

Văn phòng UBND tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, thủ tục hành chính từ Trung tâm đến các sở, ban ngành tỉnh và ngược lại tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng cho cá nhân, tổ chức.

Cũng trong 9 tháng năm 2021, quầy bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 16.819 hồ sơ ; trả kết quả 12.348 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Đồng thời, đã thu hộ phí, lệ phí 2.233 hồ sơ với tổng số tiền: 5.592.145.403 đồng.

Từ ngày 1/1/2021 đến 10/92021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 15.313 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của thành phố Tây Ninh, tổng số hồ sơ trả kết quả đúng hạn 15.288 hồ sơ. Đặc biệt trong 9 tháng năm 2021 chỉ có 1 hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Đây được xem là một tín hiệu khả quan đối với việc thực hiện thí điểm nêu trên.

Thời gian tới, tỉnh sẽ phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Minh Phúc