Cụ thể, huyện đề ra mục tiêu đào tạo mới các cấp trình độ trên 3.700 người, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 khoảng 6.000 người với khoảng 40% đào tạo ở lĩnh vực phi nông nghiệp; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến cuối năm 2019 đạt tỷ lệ 55,4%; giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đưa tỷ lệ lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp toàn huyện còn khoảng 62,8% lao động.

Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đào tạo nghề cho 6.766 lao động nông thôn, trong đó nghề nông nghiệp 4.652 người, chiếm 68,75% và nghề phi nông nghiệp 2.114 người, chiếm 31,25%.

Để công tác đào tạo nghề phù hợp với phát triển kinh tế của từng địa phương, huyện đã phê duyệt đề án đào tạo nghề theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2010 - 2015 với 34 nghề (nông nghiệp 15 nghề, phi nông nghiệp 19 nghề), giai đoạn 2016 - 2019 là 47 nghề (nông nghiệp 21 nghề và phi nông nghiệp 26 nghề).

 
Huyện Trấn Yên đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp để giảm nghèo
Trấn Yên giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp


Hình thức triển khai được thiết kế theo các nhóm giải pháp, trong đó tập trung tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền; tư vấn việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động; Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, chú trọng giải quyết việc làm ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Bảo Anh