UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về chủ trương hợp nhất hai trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ.

Theo công văn do Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu, ký thì UBND TP đã tiếp nhận công văn của Bộ Tài chính về xin ý kiến đối với chủ trương hợp nhất Trường CĐ Tài chính – Hải quan và Trường ĐH Tài chính – Marketing thành trường Trường ĐH Tài chính – Marketing.

 

UBND TP.HCM ủng hộ chủ trương này, "nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa hình thức đào tạo  đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế cũng như tăng cường việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị về tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, đào tạo".

UBND TP.HCM đề nghị việc sáp nhập cần thực hiện đúng các trình tự và thủ tục theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Ngân Anh