Đối tượng tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương là công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Học viện Hành chính Quốc gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ xa

Các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương theo hình thức từ xa được thiết kế dưới dạng bài giảng điện tử có nội dung phù hợp với chương trình bồi dưỡng ngạch đã được ban hành.

Học viên có thể lựa chọn theo dõi các chuyên đề từ nguồn học liệu điện tử phong phú được hướng dẫn bởi các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước.

Học viện Hành chính Quốc gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ xa
 

Với việc bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo hình thức từ xa, Học viện Hành chính Quốc gia đã triển khai trên 30 khóa học với hơn 1.000 học viên từ các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình bao gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo được chia thành 4 phần chính: Phần 1 - Kiến thức chung, gồm 8 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo; Phần 2 - Kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ, gồm 1 chuyên đề giảng dạy, 1 chuyên đề báo cáo; Phần 3 - Các kỹ năng, gồm 7 chuyên đề; Phần 4 - Nghiên cứu, viết tiểu luận tình huống quản lý.

Học viện Hành chính Quốc gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ xa

Thông qua chương trình này, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện bồi dưỡng từ xa mong muốn mở rộng các chương trình bồi dưỡng theo hình thức từ xa trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ, tạo ra cơ hội học tập tại chỗ cũng như lựa chọn lộ trình tương thích, giúp người học có thể tiếp cận được những kiến thức, kỹ năng cập nhật về quản lý nhà nước với chi phí hợp lý, thời gian phù hợp.

Chi tiết xem thêm chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thông tin chi tiết truy cập cổng thông tin điện tử của Học viện Hành chính Quốc gia: www1.napa.vn hoặc liên hệ với Phòng đào tạo trực tuyến, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện:

Điện thoại: 024 3773 3407; 024 3834 3482

E-mail: enapa@napa.vn (chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên)

            chuyenvienchinh@napa.vn (chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính)

(Nguồn: Học viện Hành chính Quốc gia)