Thử tài tinh mắt, tìm con số ẩn trong bức hình

Hãy cho chúng tôi biết bạn nhìn thấy con số nào?

 

Khánh Hòa

Dùng trí thông minh của bạn để “biến” phép tính sau thành đúng

Dùng trí thông minh của bạn để “biến” phép tính sau thành đúng

 Hãy dùng sự thông minh của bạn để giải thích phép tính.