Trong lịch sử Việt Nam có những danh thần lừng lẫy vì công lao giúp các triều vua, chúa xây dựng cơ nghiệp, lo tới nỗi thống khổ của nhân dân về nạn binh đao và hoạ ngoại xâm…

 

Họ là ai?

Ngân Anh