Tổng tuyển cử lần đầu tiên bầu Quốc hội nước ta vào ngày tháng năm nào?

A.Ngày 4/1/1946

B.Ngày 5/1/1946

C.Ngày 6/1/1946

Đáp án: Tổng tuyển cử lần đầu tiên bầu Quốc hội nước ta diễn ra ngày 6/1/1946.

Ngày 2/3/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua danh sách chính phủ do ai đứng đầu?

A.Hồ Chí Minh

Đáp án: Ngày 2/3/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua danh sách chính phủ do Hồ Chí Minh đứng đầu.

B.Lê Duẩn

C.Trường Chinh

Quốc hội khóa VI quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?

A.Ngày 2/7/1976

Đáp án: Quốc hội khóa VI quyết định lấy tên nước ta là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2/7/1976.

B.Ngày 3/7/1976

C.Ngày 4/7/1976

Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử?

 

A.18 tuổi trở lên

B.Đủ 18 tuổi trở lên

Đáp án: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

C.21 tuổi trở lên

Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A.Phổ thông

B.Bình đẳng

C.Đại diện

Đáp án: Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo hình thức đại diện.

Công dân sử dụng quyền của mình để bầu cử Quốc hội là...

A.Sử dụng pháp luật

B.Tuân thủ pháp luật

Đáp án: Công dân sử dụng quyền của mình để bầu cử Quốc hội là tuân thủ pháp luật.

C.Thi hành pháp luật

Nguyễn Văn Lực

Bê hòm phiếu, gõ cửa từng phòng cách ly để giáo viên, học sinh bầu cử

Bê hòm phiếu, gõ cửa từng phòng cách ly để giáo viên, học sinh bầu cử

Để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình bầu cử, tại nhiều khu vực cách ly, hòm phiếu sẽ được bê tới từng phòng để cử tri tham gia bỏ phiếu. Thông tin về các ứng cử viên cũng được phát tới từng người để cử tri nghiên cứu trước.