Dùng trí thông minh của bạn để tìm biểu tượng thay thế vào dấu '?'
Những ký tự này có gì đặc biệt?
 

Khánh Hòa (st)

Thử tài suy luận để khám phá kỹ năng sống của bạn

Thử tài suy luận để khám phá kỹ năng sống của bạn

 Hãy dùng kiến thức và tư duy logic của bạn để lựa chọn ra cửa sinh duy nhất trong các trường hợp dưới đây.