Đáp án bài toán trổ tài với các que diêm

Đáp án: Có nhiều cách đặt que diêm để được phép tính đúng.

 
Đáp án bài toán trổ tài với các que diêm
Đáp án bài toán trổ tài với các que diêm

Phan Duy Nghĩa(Hà Tĩnh)

Thử thách biến dãy số phi lý thành phép tính đúng

Thử thách biến dãy số phi lý thành phép tính đúng

Không thay đổi vị trí các con số, bạn hãy đặt dấu "+" hoặc "-" vào dãy số dưới đây để được phép tính đúng.