Cụ thể như sau:

Đáp án bài toán thử sức với trò chơi di chuyển qua các ô vuông
Đáp án bài toán thử sức với trò chơi di chuyển qua các ô vuông
 

Phan Duy Nghĩa(Hà Tĩnh)

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Dưới đây là đáp án bài toán chuyển chỗ 3 que diêm để cho kết quả đúng với bài toán 1+2+3=4+5+6.