Đáp án bài toán hình học ngày 28/8
Bạn đã tìm ra hết các hình ngũ giác này chứ?
 

Khánh Hòa

Thử thách với bài toán hình học

Thử thách với bài toán hình học

 Thử xem, trong 1 phút, bạn có thể tìm được bao nhiêu hình ngũ giác!