Dùng trí thông minh của bạn để “biến” phép tính sau thành đúng
Bạn có thể biến phép tính trên thành đúng?
 

Khánh Hòa (st)

3 thử thách tìm điểm khác nhau kiểm tra độ tinh mắt của bạn

3 thử thách tìm điểm khác nhau kiểm tra độ tinh mắt của bạn

 Hãy chắc chắn đồng hồ bấm giờ của bạn để trong thời gian 1 phút nhé!