Ngày 21/5, trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ninh có bài viết giải thích về chuyện Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chức hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long

Theo đó, Trường ĐH Hạ Long được thành lập ngày 13/10/2014. Ngay từ khi thành lập trường, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương phân công bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức hiệu trưởng. Tháng 1/2020 bà Thủy nghỉ hưu theo chế độ. Từ đó đến ngày 17/5, nhà trường chưa kiện toàn được chức danh hiệu trưởng, phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh hiệu trưởng nhà trường.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ninh, căn cứ vào Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Nghị định 99/2019 của Chính phủ và thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Trường ĐH Hạ Long đã tổ chức họp để bầu chức danh hiệu trưởng. Kết quả 100% thành viên nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ vào kết quả bầu, Hội đồng Trường ĐH Hạ Long đã trình UBND tỉnh. Ngày 18/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận ông Thắng là hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long.

 

“Với vai trò là chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Thắng luôn quan tâm chỉ đảo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Ông Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của trường. Việc quy định hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của đồng chí Nguyễn Văn Thắng "trong trường hợp rất cần thiết này".

Mặt khác, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học” - UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Lê Huyền 

Một chủ tịch tỉnh được công nhận là hiệu trưởng đại học

Một chủ tịch tỉnh được công nhận là hiệu trưởng đại học

- Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa được công nhận là hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng trường đại học.