Theo dự thảo Nghị định nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập… Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó các nhà giáo này được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập được xếp bảng lương của ngạch viên chức...

Giáo viên,Lương giáo viên
Đề xuất nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng thâm niên sẽ được trợ cấp một lần

Nhà giáo nghỉ hưu khi làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong hoặc các đơn vị vũ trang khác mà chưa hưởng các chế độ

Nhà giáo có thời gian là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Điều kiện để được hưởng trợ cấp là nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập và thời giam tham gia giảng dạy ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 05 năm.

Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến 31/5/2011. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012.

 

Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Theo dự thảo, mức trợ cấp một lần bằng tiền. Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

Trong cách tính này lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng đang hưởng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy đã được tính hưởng chế độ hưu trí (nếu không liên tục thì được cộng dồn), không kể thời gian đã tính hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang trong lương hưu.

Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này nhưng chưa được giải quyết mà từ trần từ ngày 1/1/2012 trở đi thì một trong những thân nhân theo quy định hưởng chế độ trợ cấp. Căn cứ tính trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo là mức lương hưu của nhà giáo đang hưởng tại tháng liền kề trước khi từ trần.

Lê Huyền

"Cần tính toán để cải thiện chế độ lương với ngành đặc thù, trong đó có giáo viên"

"Cần tính toán để cải thiện chế độ lương với ngành đặc thù, trong đó có giáo viên"

- Đó là chia sẻ của đại diện Bộ GD-ĐT trong qua trình chuẩn bị triển khai chương trình phổ thông mới sẽ bắt đầu từ năm 2020-2021 từ lớp 1.