Bộ GD-ĐT vừa ban hành 4 dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập. Các dự thảo Thông tư này sẽ lấy ý kiến góp ý đến ngày 16/8.

Theo các dự thảo nói trên, giáo viên mầm non công lập có 4 hạng chức danh nghề nghiệp, tức là thêm một hạng so với quy định hiện hành.

Cụ thể, giáo viên hạng I (hạng mới bổ sung) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (hệ số lương từ 4,0 - 6,38).

Giáo viên hạng II, III, IV không thay đổi hệ số lương. Cụ thể: Giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (hệ số lương từ 2,34 - 4,98); Giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số lương từ 2,1 - 4,89); Giáo viên hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số lương từ 1,86 - 4,06).

Giáo viên tiểu học có hệ số lương cao nhất là 6,78
Dự kiến giáo viên sẽ được tăng lương (Ảnh: Thanh Hùng)

Theo dự kiến, giáo viên tiểu học có 4 hạng chức danh nghề nghiệp, thêm một hạng so với quy định hiện tại. Ngoài ra, hệ số lương của giáo viên hạng II, III, IV cũng tăng.

Cụ thể, giáo viên hạng I (hạng mới bổ sung) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ 4,40 - 6,78).

Giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,00 - 6,38), tăng so với hiện tại (đang được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98).

Giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34  - 4,98) tăng so với hiện tại (đang áp dụng hệ số lương viên chức loại A0, từ 2,10 - 4,89).

Giáo viên hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ 1,86 - 4,06) đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp; Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ 2,10 - 4,89) đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng, tăng hệ số so với hiện tại (đang áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ 1,86 - 4,06).

Đối với bậc THCS, giáo viên ở bậc học này có thêm chức danh nghề nghiệp hạng IV, áp dụng cho giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 72 Luật Giáo dục 2019.

 

Ngoài ra, hệ số lương trong các hạng chức danh đều tăng. Cụ thể:

Giáo viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ 4,4 - 6,78), tăng so với hiện tại (đang áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ 4,00 - 6,38).

Giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,00 - 6,38), tăng so với hiện tại (đang áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98).

Giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 - 4,98) tăng so với hiện tại (đang áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ 2,10 - 4,89).

Giáo viên hạng IV (hạng mới bổ sung) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ 2,1 - 4,89).

Riêng đối với giáo viên THPT, so với quy định hiện tại các hạng chức danh và hệ số lương không thay đổi. Cụ thể:

Giáo viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ 4,40 - 6,78).

Giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ 4,0 - 6,38).

Giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 - 4,98).

Lê Huyền

Đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc

Đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc

96% giáo viên mầm non muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu. Đó là con số mà ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đưa ra sau khảo sát ý kiến của hơn 10.000 giáo viên mầm non.