Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đang được Bộ GD-ĐT soạn thảo và lấy ý kiến, với mức phụ cấp từ 25-50% tùy từng đối tượng.

Dự thảo này hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể, theo dự thảo, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa được hưởng phụ cấp ưu đãi cao nhất, ở mức 50%.

Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc; Địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; Địa bàn vùng sâu, vùng xa được xác định theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Nội vụ.

Đề xuất mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo
Giáo viên vùng cao dự kiến được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 50%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm trong các đại học, trường đại học, học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa/bộ môn sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng) được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 25%.

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm trong các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm bồi dưỡng chính trị và nhà giáo giảng dạy và hướng dẫn thực hành thí nghiệm theo chương trình giáo dục thường xuyên ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm bồi dưỡng chính trị và nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

 

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm trong các trường sư phạm; trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo; khoa sư phạm (thuộc các trường đại học, cao đẳng), các ngành đào tạo giáo viên (tại các trường cao đẳng, trung cấp).

Đề xuất mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn Lý luận chính trị (gồm Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng) trong các đại học, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và nhà giáo đang trực tiếp dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng ở khoa sư phạm trong trường cao đẳng có đào tạo sư phạm; nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục chính trị thuộc các ngành đào tạo giáo viên (tại các trường cao đẳng, trung cấp).

Cách tính mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Theo dự thảo hướng dẫn, khoản phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong trường hợp nhà giáo thuộc đối tượng áp dụng từ hai mức phụ cấp trở lên theo quy định tại Thông tư này thì chỉ được áp dụng một mức phụ cấp cao nhất. Trường hợp nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy ở trường phổ thông có nhiều cấp học thì áp dụng mức phụ cấp cho cấp học đang giảng dạy chính.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi được sử dụng từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở giáo dục theo quy định và nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn mà Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến, có mở rộng một số đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi so với Quyết định số 244/2005/QĐ-TT và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định của liên bộ Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ và Bộ GD-ĐT. 

Cụ thể, mức ưu đãi 25%, 30%, 40% ngoài áp dụng cho nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy sẽ áp dụng cho các nhà giáo hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các cơ sở đã quy định.

Mức ưu đãi 45% trước đây chỉ áp dụng cho đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng nay sẽ áp dụng cho nhà giáo dạy các môn  Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục chính trị thuộc các ngành đào tạo giáo viên (tại các trường cao đẳng, trung cấp). 

Lê Huyền