Việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm luân chuyển lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, thay thế cá nhân nghỉ hưu theo chế độ.

Hiệu trưởng,giáo viên,bổ nhiệm hiệu trưởng
 

Lê Huyền