Sau 10 năm kể từ Quyết định 174/2008, Quyết định quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành có nhiều khác biệt.

Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
 
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước
Giáo sư,Phó giáo sư,Hội đồng giáo sư nhà nước

 Lê Huyền