Bắt đầu từ năm 2018, việc xét công nhận chức danh GS, PGS thực hiện theo Quyết định 137 của Thủ tướng Chính phủ (từ năm 2017 trở về trước theo Quyết định 174).

Tuy nhiên, vì năm 2018 không xét GS, PGS nên Quyết định 174 mới được áp dụng trong 2 năm 2019 và 2020.

Năm 2020, có 339 ứng viên đạt chuẩn GS, PGS. Trong đó, có 39 ứng viên GS, 330 ứng viên PGS.

So với năm 2019, số ứng viên đăng ký xét ở Hội đồng GS cơ sở; số ứng viên được hội đồng GS cơ sở, Hội đồng GS Ngành/liên ngành thông qua và số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm nay giảm mạnh.

Cụ thể, năm 2019, 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên (119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS).

Hội đồng GS Cơ sở đã thông qua 555 ứng viên, gồm 105 ứng viên GS và 450 ứng viên PGS.

Vì sao số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2020 giảm mạnh?
Số ứng viên GS, PGS đăng ký, được thông qua tại các hội đồng và đạt chuẩn năm 2019 

Hội đồng GS Ngành/liên ngành thông qua 440 ứng viên, trong đó có 82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS. Riêng hội đồng GS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh có 47 ứng viên (1 ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù.

Trong số này, có 424 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng GS nhà nước (75 ứng viên GS; 349 PGS).

Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở là 58% (tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 63 %, ứng viên PGS là 57,59%).

Năm 2020, 87 Hội đồng GS Cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với với 542 ứng viên, trong đó 77 ứng viên GS, 465 ứng viên PGS.

Hội đồng GS Cơ sở đã thông qua 457 ứng viên (67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS). Tuy nhiên, 7 người sau đó xin rút.

 
Vì sao số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2020 giảm mạnh?
Số ứng viên GS, PGS đăng ký, được thông qua tại các hội đồng và đạt chuẩn năm 2020

Hội đồng GS Ngành/liên ngành thông qua 357 ứng viên (40 ứng viên GS, 317 ứng viên PGS).

Kết quả, có 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm (39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS). Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở là 62,55% (tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 50,65%, ứng viên PGS là 64,52%).

Như vậy, so với năm 2019, số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ ở Hội đồng GS cơ sở giảm 183 ứng viên.

Vì sao số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2020 giảm mạnh?
Số ứng viên GS, PGS đăng ký, được thông qua tại các hội đồng và đạt chuẩn năm 2019 và 2020

Phản biện xã hội hữu ích cho quá trình xét duyệt

Một trong những lý do khiến số lượng ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm nay giảm là do số lượng ứng viên nộp hồ sơ xét GS, PGS ít hơn so với năm trước.

Mặt khác, trong quá trình xét duyệt, có rất nhiều phản biện xã hội về chất lượng ứng viên, đặc biệt ở Hội đồng GS ngành Y và ngành Dược. Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT và Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên. Sau khi có ý kiến rà soát của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 14 ứng viên xin rút hồ sơ không xét tiếp (1 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS).

Theo đánh giá của Hội đồng GS Nhà nước, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS.

Ngoài ra, những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học được đánh giá là thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Lê Huyền

Tiến sĩ Harvard 37 tuổi là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn Giáo sư 2020

Tiến sĩ Harvard 37 tuổi là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn Giáo sư 2020

Theo danh sách công bố của Hội đồng GS Nhà nước, ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư năm 2020 là TS. Lê Anh Vinh, 37 tuổi. Ông Vinh là Tiến sĩ ĐH Harvard và hiện là người phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.