Tuyết Ngân(Theo Life Noggin)

Tại sao con người không đổ rác lên mặt trời?

Tại sao con người không đổ rác lên mặt trời?

Ý tưởng có vẻ hợp lý nhưng thực chất không khả quan như bạn nghĩ đâu.