Theo đó, Quy chế quy định về nguyên tắc làm việc của các Hội đồng Giáo sư; Tiêu chuẩn thành viên của các Hội đồng Giáo sư; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư ngành; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Không quá 3 người một trường đại học tham gia hội đồng giáo sư ngành

Theo Quy chế, thành viên các Hội đồng Giáo sư là giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục đại học; cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều này hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng Giáo sư quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở tại cơ sở giáo dục đại học thành lập Hội đồng.

Thanh tra Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD-ĐT thanh tra, kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các Hội đồng Giáo sư; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế ban hành kèm Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2019.

 

Sau đây là một số thông tin cơ bản về Hội đồng giáo sư các cấp.

Hội đồng giáo sư Nhà nước: Thực hiện các quy định tại Điều 14, Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thông qua kế hoạch xét công nhận chức danh GS, PGS hàng năm; Tham gia xây dựng cơ chế chính sách đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, chất lượng đào tạo tiến sĩ...

Hội đồng giáo sư Nhà nước gồm có thường trực hội đồng và các ủy viên. Thường trực hội đồng gồm chủ tịch, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký, phó chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Số lượng ủy viên Hội đồng giáo sư Nhà nước đảm bảo theo số lượng hội đồng giáo sư ngành, do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước bổ nhiệm.

Hội đồng giáo sư ngành: Có từ 7-15 thành viên do bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên. Chủ tịch hội đồng giáo sư ngành là Ủy viên hội đồng giáo sư nhà nước. Theo quy định số lượng thành viên của 1 cơ sở giáo dục tham gia trong một hội đồng ngành không quá ba người. 

Hội đồng giáo sư cơ sở: Điều kiện để thành lập là cơ sở giáo dục đại học có ứng viên là giảng viên cơ hữu, đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, hoặc phó giáo sư có nhu cầu thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở; Cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thành ít nhất 3 khóa đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ; Có tối thiểu 9 giảng viên cơ hữu là có chức danh giáo sư, phó giáo sư...

Lê Huyền

Sẽ siết chặt hơn việc xét công nhận giáo sư

Sẽ siết chặt hơn việc xét công nhận giáo sư

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.