- Dưới đây là đáp án tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia do Trung tâm Hocmai cung cấp.