Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 19/1, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội.

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'
Trưng bày chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội.

Với hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930 (Họa sĩ Phi Hoanh). Tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Đại diện Quốc tế Cộng sản - đồng chí Nguyễn Ái Quốc; Đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng -  các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh; Đại biểu An Nam Cộng sản Đảng - các đồng chí Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu.

Trưng bày giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trưng bày giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và phát triển.

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'
Lớp huấn luyện chính trị cách mạng ở Quảng Châu, Trung Quốc (Ảnh chụp từ tranh vẽ). Từ 1925 - 1927, tại nhà số 13, đường Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

Ở phần 1, các tài liệu, hiện vật trưng bày gồm Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh niên; Chánh cương, sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ của Đảng… nhằm nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

 
Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'
Văn bản: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2/1930.
Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Phần 2 của trưng bày với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội gồm các tài liệu, hiện vật như: Sưu tập nghị quyết, văn kiện của Đảng; sưu tập bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; sưu tập tranh cổ động qua các kỳ Đại hội; sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Những tác phẩm, hình ảnh, bài nói, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư Đảng… và media thể hiện một số thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'
Sơ đồ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và các hội quần chúng, năm 1930.

Những hiện vật ở mục này thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 12 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 34 năm đổi mới, hội nhập quốc tế; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước những thời cơ, thách thức mới.

Phần 3: Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng…

Tình Lê

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam.