Quả chín ép thường hỏng sớm, anh mong em đừng ném con vào cuộc sống phức tạp của người lớn.